اعضای هیئت مدیره

مهندس حميدرضا معين الديني

 

سمت: مديرعامل و رئيس هيئت مديره

مدرك: كارشناس استخراج معدن

كارشناس ارشد مديريت اجرايي

ايميل: moeinaddini@kushamadan.com

مهندس جمشيد افشار

 

سمت: نائب رئيس هيئت مديره

 مدرك: كارشناس اكتشاف معدن

 كارشناس ارشد مديريت اجرايي

 ايميل: afshar@kushamadan.com

مهندس احمدعلي آزاديخواه

 

سمت: عضو هيئت مديره

 مدرك: كارشناس زمين شناسي

         كارشناس ارشد مديريت اجرايي

 ايميل: azadikhah@kushamadan.com

مهندس رضا ابراهيمي پور

 

سمت: عضو هيئت مديره

 مدرك: كارشناس ارشد استخراج

 ايميل: ebrahimi@kushamadan.com

مهندس ناصر جاوداني

 

سمت: عضو هيئت مديره

 مدرك: كارشناس ارشد اكتشاف

 ايميل: Javdani@kushamadan.com