مطالعات فنی و اقتصادی

دفاتر فعال شرکت مرتبط با اين بخش از فعاليتها، در شهرهای تهران و شيراز مستقر بوده و با بهره گيري از مهندسين با تجربه علاوه بر ارزيابي طرحها مراحل اجراي طرح را از نظر پيشرفت هزينه اي و فيزيکي کنترل نموده و با ارائه رهنمودهاي لازم به اجرای بهتر طرح کمک نموده و از توقف يا رکود آن جلوگیری مي نمايند.

کارشناسان شرکت در اين بخش با بررسي وضعيت بازار، تکنولوژي توليد، روند قيمتها، هزینه ها و انجام محاسبات اقتصادي و مالي با بهره گيري از نرم افزارهاي روز دنيا نظير نرم افزار ComfarIII شرايط پروژه ها را آناليز نموده و در صورتي که طرح از نقطه نظر بازار، فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي داراي توجيه باشد گزارش توجيهي جهت استفاده سرمايه گذار و بانک ارائه خواهد گرديد.

تجزيه تحليل هاي انجام شده در خصوص طرح هاي صنعتي به کمک نرم افزارها و الگوهاي معتبر جهاني از جمله نرم افزار Comfar III انجام مي گردد. اين نرم که توسط UNIDO و به منظور استاندارد نمودن مدل هاي بررسي طرح هاي صنعتي در کشورهاي در حال توسعه تهيه شده است مي تواند کليه شاخص هاي مالي و اقتصادي پروژه ها را بدون دخالت سلايق افراد تجزيه و تحليل کننده ارائه نمايد.

از جمله موارد تحليلي در پروژه ها عبارتند از:

 • مطالعات بازار محصول

 • مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

 • برآورد و تجزيه و تحليل هزينه هاي سرمايه گذاري

 • برآورد ميزان سرمايه در گردش و اجزاء در برگيرنده آن

 • برآورد هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مرتبط با توليد

 • نتايج مالي و اقتصادي پروژها و تحليل آنها

 • آناليز حساسيت

 • جداول سود و زيان، جريان نقدينگي، پيش بيني ترازنامه

 • نرخ بازگشت سرمايه

 • دوره برگشت سرمايه و …

در مورد طرحهاي توسعه يا مشکلات مربوط به بازار فروش محصولات، تحليل هايي به شرح زير توسط اين قسمت قابل ارائه مي باشد:

 • کفايت و کارايي و يا ضعف مديريت در اداره امور تجاري

 • پايين بودن کيفيت کالاي توليد شده

 • بالا بودن قيمت فروش کالاي توليد شده

 • عدم بازار يابي صحيح و مناسب در جهت فروش محصولات توليد شده

 • عدم انتخاب مناطق صحيح فروش

 • اشباع بودن بازار محصول

 • تناسب سطح زندگي جامعه نسبت به نوع و قيمت محصولات توليدي

 • عدم انتخاب ترکيب صحيح در توليد و فروش محصولات و …