پروژه های داخلی پایان یافته

نام پروژه : انجام عملیات اکتشافی در محدوده آنومالی مس شیرینک در استان کرمان
کارفرما : شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
نام پروژه : انجام خدمات فنی پروژه معادن مس دره زرشک و علی آباد شهرستان تفت
کارفرما : موسسه فجر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره ای به منظور انجام مطالعات طراحی، برنامه ریزی معدن سرب و روی مهدی آباد
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
نام پروژه : انجام مطالعات مدلسازی، زمین شناسی و تعیین ذخیره معدن سرب و روی مهدی آباد
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات نظارت بر عملیات معدنکاری و تهیه طرح اجرایی معدنکاری وانجام خدمات و مطالعات آزمایشکاهی در معدن روبازسرب و روی انگوران
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
نام پروژه : انجام مطالعات آبشناسی معدن سنگ آهن گهرزمین واقع در سیرجان
کارفرما : شرکت سنگ آهن گهرزمین
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی پایه معدن سنگ آهن گهرزمین
کارفرما : شرکت سنگ آهن گهرزمین
نام پروژه : انجام مطالعات آبشناسی معدن سنگ آهن گهرزمین واقع در سیرجان
کارفرما : شرکت سنگ آهن گهرزمین
نام پروژه : مدیریت بهره برداری، خدمات مهندسی و نظارت معدن سنگ آهن کوران
کارفرما : شرکت سنگ آهن فارس
نام پروژه : نظارت بر اجرای عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن شماره 4 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : زمين شناسی، طراحی و نظارت معدن سنگ آهن شماره 2 و 4 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام نظارت بر عملیات اکتشاف تکمیلی معادن 2و 4 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای طرح اکتشاف غرب آنومالی شماره 6 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای طرح اکتشاف آنومالی شماره 4 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای طرح اکتشاف جنوب آنومالی شماره 3 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی در منطقه آنومالی گل گهر 2 در استان کرمان سیرجان
کارفرما : شرکت امانت خاک
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی اکتشاف تکمیلی، طراحی و نظارت کارگاهی معدن شماره 2 گل گهر
کارفرما : شرکت امانت خاک
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای طرح اکتشاف تفصیلی آنومالی شماره 4 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام عملیات اکتشاف سنگ آهن در آنومالی 8 ناحیه ایران مرکزی
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای طرح اکتشاف آنومالی شماره 5 گل گهر
کارفرما : شرکت تهيه توليد مواد معدنی
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی طراحی، زمین شناسی و نظارت کارگاهی معدن شماره 1 گل گهر
کارفرما : شرکت سنگ آهن گل گهر
نام پروژه : انجام عملیات اکتشاف مگنتومتری در محدوده کالنیک سنگان
کارفرما : شرکت تکساز مکانیک
نام پروژه : اکتشاف ژئوفیزیکی آنومالی های سنگ آهن مصلی و بشروییه در80کیلومتری شهرستان لار
کارفرما : شرکت سنگ ستون هامون جنوبل
نام پروژه : شرکت سنگ ستون هامون جنوبل
کارفرما : شرکت تکساز مکانیک
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی اکتشاف تکمیلی و طراحی معدن سنگ آهن رباط پشت بادام
کارفرما : شرکت سنگ آهن رباط
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی طراحی، زمین شناسی، نظارت کارگاهی و نقشه برداری معدن شماره 3 گل گهر
کارفرما : شرکت سنگ آهن گهرزمین
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی اکتشاف، طراحی و نظارت کارگاهی معدن سنگ آهن آردان بندر عباس
کارفرما : شرکت بوتیا تجارت
نام پروژه : انجام خدمات مطالعات اکتشافی و طراحی کانسار آهن بوانات
کارفرما : آقای هوشنگ تقوایی
نام پروژه : خدمات طرح اکتشافی در معادن سنگ آهن انبار و اسکندیان واقع در آذربایجان غربی
کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
نام پروژه : عملیات اکتشاف طراحی و نظارت بر استخراج معدن سنگ آهن بند نرگس
کارفرما : شرکت نگین حدیدآسیا
نام پروژه : اکتشاف تفصیلی ذخیره پلاسری سنگ آهن جلالی واقع در سنگ آهن خواف
کارفرما : شرکت سورنا پایاب
نام پروژه : اکتشافات معدن و طراحی استخراجی و نظارت بر بهره برداری معدن سنگ آهن بندنرگس
کارفرما : نگین حدید آسیا
نام پروژه : اکتشاف معدن و طراحی استخراجی و نظارت بر بهره برداری معدن سنگ آهن آک کهور
کارفرما : شرکت معدنی سنگ آهن آک کهور
نام پروژه : عملیات ژئوفیزیک اکتشافی و تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی محدوده اکتشافی سنگ آهن در روستای بلورد سیرجان
کارفرما :شرکت کالابست گستر پاسارگاد
نام پروژه : انجام خدمات مهندسی طراحی معدن و نظارت کارگاهی معدن سنگ آهن اسلامیه تفت
کارفرما :شرکت جاده تجارت آریا
نام پروژه : اکتشاف، طراحی معدن و نظارت کارگاهی معدن سنگ آهن آردان بندرعباس
کارفرما : شرکت بوتیا تجارت
عملیات اکتشاف، طراحی و نظارت بر استخراج معدن سنگ آهن بند نرگس واقع در منطقه بادرود شهرستان کاشان
کارفرما : شرکت نگین حدید آسیا