پروژه های بین المللی پایان یافته

نام پروژه : ارزیابی معدن سنگ آهن شرکت اینترکربن
کارفرما : شرکت اینترکربن
نام پروژه : اکتشاف و ارزیابی پتانسیلی معدنی سنگ آهن ابرا
کارفرما : شرکت کاوند نهان زمین
نام پروژه : ارزیابی معدن سنگ آهن توزرا
کارفرما : شرکت کاوند نهان زمین
نام پروژه : ارزیابی معادن سنگ آهن کشور اوگاندا
کارفرما : شرکت کاوند نهان زمین