زمين شناسي

واحد زمين شناسي و اکتشاف شرکت کوشا معدن قادر است تمامي مراحل اکتشاف مواد معدني از مرحله پي جويي تا اکتشافات تکميلي را انجام داده و نقشه هاي زمين شناسي را در هر مقیاس بر اساس مطالعات صحرائي، حفر ترانشه، نمونه گيري از کانسار و گمانه هاي اکتشافی، ارائه دهد.

 • تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي ساختماني در مقیاس های مختلف
 • تهيه انواع لاگهاي گمانه هاي اکتشافي(لیتولوژیکی، مینرالوژیکی، ساختمانی و ..)
 • طراحی و نظارت بر اجراي پروژه های حفاري اکتشافي
 • تهيه مدل سه بعدي زمين شناسي توده هاي معدني
 • مدل سازی عياري و تعيين ذخيره ماده معدني
 • کنترل کيفي مواد معدني استخراج شده جهت تهيه خوراک کارخانه هاي فرآوری
 • تعيين مدل توزيع عيار عناصر و محاسبه فاكتور هاي آماري آنها
 • انجام آزمونهاي آماري و محاسبه دامنه اطمينان داده ها ي عياري در سطح اعتماد و معلوم
 • انجام تخمين ذخيره به روشهاي مختلف
 • تعيين عيار حد براي مناطق كم عيار و پر عيار و تخمین واریانس خطا
 • انجام مطالعات سنگ شناسی و مينرالوژی

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد زمين شناسي:

 • نرم افزار GemComبراي مدل سازی سه بعدي و تعيين ذخيره ماده معدني
 • نرم افزار DataMineبراي مدل سازی سه بعدي و تعيين ذخيره ماده معدني

واحد زمين شناسي و اکتشاف شرکت کوشا معدن قادر است تمامي مراحل اکتشاف مواد معدني از مرحله پي جويي تا اکتشافات تکميلي را انجام داده و نقشه هاي زمين شناسي را در هر مقیاس بر اساس مطالعات صحرائي، حفر ترانشه، نمونه گيري از کانسار و گمانه هاي اکتشافی، ارائه دهد.

 • تهيه نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي ساختماني در مقیاس های مختلف
 • تهيه انواع لاگهاي گمانه هاي اکتشافي(لیتولوژیکی، مینرالوژیکی، ساختمانی و ..)
 • طراحی و نظارت بر اجراي پروژه های حفاري اکتشافي
 • تهيه مدل سه بعدي زمين شناسي توده هاي معدني
 • مدل سازی عياري و تعيين ذخيره ماده معدني
 • کنترل کيفي مواد معدني استخراج شده جهت تهيه خوراک کارخانه هاي فرآوری
 • تعيين مدل توزيع عيار عناصر و محاسبه فاكتور هاي آماري آنها
 • انجام آزمونهاي آماري و محاسبه دامنه اطمينان داده ها ي عياري در سطح اعتماد و معلوم
 • انجام تخمين ذخيره به روشهاي مختلف
 • تعيين عيار حد براي مناطق كم عيار و پر عيار و تخمین واریانس خطا
 • انجام مطالعات سنگ شناسی و مينرالوژی

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد زمين شناسي:

 • نرم افزار GemComبراي مدل سازی سه بعدي و تعيين ذخيره ماده معدني
 • نرم افزار DataMineبراي مدل سازی سه بعدي و تعيين ذخيره ماده معدني

در سه دهه اخیر ظهور و کاربری فناوری نوین سنجش از دور فضایی و در پی آن سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، تحول شگرفی در کسب و بهره برداری از اطلاعات مربوط به منابع زمینی مختلف و زیست محیطی ایجاد کرده است . از ویژگیهای مهم و قابل توجه اين علم دید وسیع و یکپارچه تصاویر ماهواره ای و تهیه آنها بصورت چند طیفی (Multispectral) و (Hyperspectral) می باشد که به زمین شناسان امکان بررسی شناسایی روندهای زمین شناسی و یا تداوم آنها، چین خوردگیها، رخنمون های سنگی، تفکیک رگه های معدنی و شناسایی امتداد و شیب لایه ها را در یک محدوده مطالعاتی گسترده را فراهم می آورد.

 • نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد دورسنجي و GIS :
 • نرم افزار Envi
 • نرم افزار ErMapper
 • نرم افزار Arc Gis

 

ژئوفيزيک

گروه ژئوفيزيک واحد اکتشاف و زمين شناسي شرکت مهندسين مشاور کوشا معدن توسط کارشناسان شرکت و با بهره گيري از مشاوره اساتيد دانشگاهي تاکنون اقدام به انجام دهها پروژه عمليات ژئوفيزيک در مناطق مختلف کشور نموده است.

 • بررسی داده هاي ژئوفيزيک هوايي و تعيين مناطق اميدبخش
 • طراحی شبکه برداشت ژئوفيزيک
 • برداشت و تفسیر داده ها
 • تعيين محل حفر گمانه هاي اکتشافي با توجه به نقشه هاي ژئوفيزيک

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد ژئوفيزيک:

 • نرم افزار Geosoft
 • نرم افزار ENCOM modeling package

نرم افزارهاي Surfer، GMSYS: 2D Modeling

 

ژئوشيمي

اعضاء گروه ژئوشيمي شرکت کوشا معدن علاوه بر تجربه بدست آمده از حضور در عمليات تهيه 24 ورق ژئوشيميايي یکصد هزار، از مشاوره اساتيد بزرگ در طراحي شبکه نمونه برداري، نحوه نمونه برداري و کلیه مراحل طراحی، برداشت و تفسیر داده ها را انجام می دهند.

در حال حاضر گروه ژئوشيمي اين شرکت به عنوان مشاور سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور مشغول تهيه برگهاي ژئوشيمي 000 25: 1 دليجان III و اراک II و برگه 000: 1 چاهک مي باشد.

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد ژئوشيمي:

 • نرم افزار GEDA
 • نرم افزار ODM
 • نرم افزار SPSS به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها

 

آبشناسي

اعضاء گروه آبشناسي با بهره گيري از جديدترين تجهيزات و بکارگیري نرم افزارهاي روز دنيا در زمينه آبشناسي قادر به انجام هر گونه عمليات در سراسر ايران مي باشند. برخي از خدمات اين گروه به شرح زير مي باشد:

 • تهيه برنامه جامع جهت انجام آزمايشهاي پمپاژ و تحلیل نتايج حاصل جهت تعيين ضرايب هيدروديناميکي آبخوان
 • پيشنهاد حفر چاههاي مشاهده اي و پيزومتريک و تعيين نحوه تجهيز آنها و تهيه لاگ و نقشه های استراتيگراف از وضعيت آبخوان در مناطق مختلف
 • آماربرداری از تراز سطح آب و نمونه گيري تدريجي و عمقي چاههاي آبشناسي
 • انجام آناليزهاي هيدروشيميايي و تفسير نتايج حاصله
 • تهيه مدل رياضي جريان جريان آب زيرزميني و اعمال راهبردهاي مديريتي مختلف
 • تعيين مناطق مستعد آبشناسي به کمک پروژه های GIS
 • انجام مطالعات ژئوالکتريک جهت تعيين وضعيت آبخوان
 • انجام مطالعات رديابي جريان آبهاي زيرزميني

 

نرم افزارهاي مورد استفاده در واحد آبشناسي:

 • نرم افزار Aquiferwin32
 • نرم افزار Rockwork
 • نرم افزار MudFlow
 • نرم افزار ArcView
 • نرم افزار ArcGIS
 • نرم افزار PMWin