پروژه های داخلی در حال اجرا

پروژه معدن گل گهر

نام کامل پروژه: انجام مهندسی طراحی زمین شناسی، آبشناسی، پایداری شیب و نظارت کارگاهی معدن شماره یک

نام کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح مختصر پروژه : در این پروژه انجام مهندسی طراحی زمین شناسی، آبشناسی، پایداری شیب و نظارت کارگاهی معدن شماره یک گل گهر به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه مهدی آباد

نام کامل پروژه: انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه بر معدنکاری مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

شرح مختصر پروژه : در این معدن انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی و عالیه بر معدنکاری مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد و همچنین نظارت بر مطالعات، معدنکاری و ساخت کارخانجات فرآوری سرب و روی که توسط سرمایه گذار انجام میگردد به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه گهرزمین

نام کامل پروژه: انجام خدمات نظارت کارگاهی و نقشه برداری معدن سنگ آهن گهرزمین

نام کارفرما: شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرح مختصر پروژه : این معدن مجموعه معادن 6 گانه گل گهر واقع شده است و بزرگترین ذخیره سنگ آهن ایران میباشد. در این پروژه کلیه مطالعات اکتشاف تکمیلی، مطالعات آبشناسی و ژئوتکنیک و نظارت بر استخراج معدن به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه ایران مرکزی

نام کامل پروژه: انجام عملیات و خدمات اکتشافی عمومی و تفصیلی در آنومالی های سنگ آهن استان های یزد و کرمان

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرح مختصر پروژه: این پروژه بررسی عملیات اکتشافی شامل مراحل اکتشاف عمومی، اکتشاف تفصیلی و نظارت بر اجرای عملیات پیمانکاری شامل حفاری و جاده سازی را شامل می شود. در این پروژه مراحل مختلف اکتشاف از تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی با مقیاس های 1:5000، 1:1000، پیمایش و برداشت های صحرایی زمین شناسی، نظارت بر عملیات ژئوفیزیک اکتشافی، برداشت زمین شناسی و لاگ مغزه های حفاری و ارزیابی ذخیره در هر آنومالی به تفکیک در حال انجام است.

پروژه نقشه برداری صنعتی

نام کامل پروژه: انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری در محدوده کارگاه کارخانه 4 میلیون تن کنسانتره سیرجان (گلفا) و نظارت بر نقشه برداری پیمانکاران دیگر

نام کارفرما: شرکت فکور صنعت

شرح مختصر پروژه : در این پروژه انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری در محدوده کارگاه کارخانه 4 میلیون تن کنسانتره سیرجان (گلفا) و نظارت بر نقشه برداری پیمانکاران دیگر به عهده واحد نقشه برداری شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد

پروژه گلفام

نام کامل پروژه: مطالعات اکتشاف تفصیلی و مهندسی پایه آنومالی سنگ آهن شماره 6 گل گهر

نام کارفرما: گلفام معدن پرند کرمان

شرح مختصر پروژه : معدن شماره 6 گل گهر جزء معادن زیرزمینی سنگ آهن کشور است. در این پروژه مطالعات اکتشاف و مهندسی پایه این معدن به عهده شرکت مهنسی کوشا معدن میباشد.

پروژه مس دره زار

نام کامل پروژه: ارائه کلیه خدمات مشاوره، مطالعات بنیادی و طراحی پایه، کنترل مهندسی، انجام مهندسی پایه، بازرسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه احداث کارخانه تغلیط مس دره زار

نام کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

شرح مختصر پروژه : معدن مس دره زار در مجاورت معدن مس است. در این پروژه ارائه کلیه خدمات مشاوره، مطالعات بنیادی و طراحی پایه، کنترل مهندسی، انجام مهندسی پایه، بازرسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه احداث کارخانه تغلیط به همراه شرکت مبینا تکجو به عهده شرکت مهنسی کوشا معدن میباشد.

پروژه معدن 2 و 4 و 5 و 6 سیرجان

نام کامل پروژه: خدمات مشاوره و نظارت در اکتشاف تکمیلی سنگ آهن در آنومالیهای 2، 4، 5 و 6 گل گهر سیرجان

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرح مختصر پروژه : در این پروژه ارائه خدمات مشاوره و نظارت در اکتشاف تکمیلی سنگ آهن در آنومالیهای 2، 4، 5 و 6 گل گهر سیرجان به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه نفلین سینیت

نام کامل پروژه: ارائه خدمات طراحی معادن رزگاه از اشتناب طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

نام کارفرما: طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

شرح مختصر پروژه : در این پروژه ارائه خدمات تهیه نمونه نماینده معادن نفلین سینیت و آهک ارشتناب و طراحی معادن رزگاه و ارشتناب به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد

پروژه معدن 2 و 4 و5

نام کامل پروژه: انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری از کلیه معادن 2، 4 و 5 و تولید سنگ آهن دانه بندی در مجتمع سنگ آهن سیرجان

نام کارفرما: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

شرح مختصر پروژه : در این پروژه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری از کلیه معادن 2، 4 و 5 و تولید سنگ آهن دانه بندی در مجتمع سنگ آهن سیرجان توسط شرکت مهندسی کوشا معدن اجرا میگردد.

پروژه نقشه برداری صنعتی

نام کامل پروژه: انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری پروژه 4 میلیون تن کنستانتره سنگ آهن گهرزمین

نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

شرح مختصر پروژه: در این پروژه انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری پروژه 4 میلیون تن کنستانتره سنگ آهن گهرزمین توسط واحد نقشه برداری شرکت مهندسی کوشا معدن اجرا میگردد.

پروژه پهنه ی شماره 4 کرمان

نام کامل پروژه: انجام مطالعات ژئوشیمیائی در پهنه شماره 4 استان کرمان

نام کارفرما: سازمان صمت استان کرمان

شرح مختصر پروژه : در این پروژه انجام مطالعات ژئوشیمیائی در مقیاس 1:25000 در پهنه شماره 4 استان کرمان که در شهرستان کوه بنان قرار دارد به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه مس کاوان عباس آباد

نام کامل پروژه: انجام خدمات طراحی و نظارت بر بهره برداری از معادن از معادن مس عباس آباد شاهرود

نام کارفرما: شرکت مس کاوان عباس آباد

شرح مختصر پروژه : محدوده معادن مس عباس آباد در استان سمنان شهرستان میامی واقع می باشد. این معدن از بزرگترین و قدیمی ترین معادن شمال شرق کشور می باشد. وجود کارخانه کنسانتره در مجاورت این معادن بر اهمیت آنها افزوده است.

پروژه اسفندقه

نام کامل پروژه: مطالعات پی جوئی منابع معدنی در پهنه اسفندقه جنوب استان کرمان

نام کارفرما: طرح توانمندسازی بخش اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرح مختصر پروژه : پروژه مورد نظر در جنوب استان کرمان و شهرستان اسفندقه واقع شده که شامل مطالعات زمین شناسی و پیمایشهای لازم، نمونه برداری و پردازش داده هاسی ژئوشیمیائی و انجام مطالعات ژئوفیزیک بمنظور اکتشاف پتانسیلهای معدنی در پهنه مورد نظر می باشد.

پروژه اسکمبیلو

نام کامل پروژه: انجام خدمات اکتشافی در محدوده اسکمبیلو

نام کارفرما: شرکت مهندسی اکتشاف و استخراج کانی های نوین پارس

شرح مختصر پروژه : این پروژه در محدوده اکتشافی اسکمبیلو (ساغند یزد) و شامل فعالیت های اکتشافی نظارت بر عملیات حفاری اکتشافی، برداشت زمین شناسی مغزه ها، تهیه لاگ شیت گمانه های اکتشافی، برداشت و مطالعات ژئوتکنیک مغزه های حفاری می باشد.

پروژه پهنه بم

نام کامل پروژه: انجام مطالعات پی جوئی، اکتشاف عمومی مواد معدنی در پهنه بم استان کرمان

نام کارفرما: کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح مختصر پروژه : پهنه اکتشافی بم با مساحت ۷۸۰۰ کیلومتر مربع در استان کرمان با هدف شناسایی مناطق امیدبخش و پتانسیل دار معدنی از طرف شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به عنوان مجری پروژه به شرکت مهندسی کوشامعدن واگذار شد. که در این رابطه پس از مطالعات دفتری تعداد ۳۲ محدوده پتانسیل دار مشخص شده که طی دو مرحله درخصوص مطالعات صحرائی و جمع آوری نمونه های ژئوشیمیایی و پتروگرافی اقدام شد. در این مرحله تعداد ۵۳ نمونه آنالیز XRD، ۳۴۲ نمونه آنالیز ژئوشیمیایی ۳۵ عنصری با روش انحلال چهار اسید و ۳۴۲ نمونه آنالیز ژئوشیمیایی طلا به روش Fire Assay جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال شد. در حال حاضر براساس نتایج آزمایشگاه گزارش اقدامات انجام شده و معرفی مناطق هدف در حال تهیه می باشد. ضمنا بانک جامع اطلاعات در نرم افزار  GIS تهیه شده و در مراحل پایانی قراردارد.

پروژه طرح جامع سرب و رو ي ایران

نام کامل پروژه: تدوین سند توسعه معادن و صنایع سرب و روی کشور(زنجیره سرب و روی)

نام کارفرما: مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

شرح مختصر پروژه : باتوجه به استراتژیک بودن فلزات سرب وروی و اهمیت آن و همچنین وجود یکی از بزرگترین ذخایر سرب و روی جهان در ایران و وجود کارخانجات متعدد تولید کنسانتره و شمش در کشور ضرورت انجام مطالعات جامع در زمینه تولید سرب و روی کشور اعم از معادن و صنایع پایین دستی احساس می گردد. لذا به منظور بررسی و شناخت شرایط موجود، تدوین استراتژی و اهداف کلان صنعت سرب و روی کشور در حال انجام می باشد.

پروژه گهر فرزانگان خرامه

نام کامل پروژه: ارائه خدمات مشاوره مهندسی جهت انجام عملیات اکتشافی پهنه بهرام گور

نام کارفرما: شرکت گهر فرزانگان خرامه

شرح مختصر پروژه : این پروژه در منطقه حفاظت شده بهرام گور در قسمت شمال، شمال غربی مجموعه معادن گل گهر واقع شده و به صورت یک پهنه اکتشافی از سوی سازمان ایمیدرو به شرکت گهر فرزانگان خرامه جهت انجام عملیات اکتشافی واگذار شده است. شرکت کوشا معدن به عنوان مشاور فنی کارفرما امور اکتشافات در این پهنه را که از مراحل پی جویی تا اکتشاف تفصیلی تعریف شده است را به عهده دارد.

پروژه رباط پشت بادام

نام کامل پروژه: خدمات طراحي، زمين شناسي و نظارت استخراج، نقشه برداري، آمار و اطلاعات در معدن سنگ آهن علي آباد رباط پشت بادام

نام کارفرما: شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

شرح مختصر پروژه : این معدن در استان یزد و در مجاورت شهرستان رباط پشت بادام واقع شده است. در این پروژه کلیه مطالعات اکتشاف تکمیلی، مطالعات ژئوتکنیک و نظارت بر استخراج معدن به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.

پروژه پهنه های شماره 11 و 13 استان کرمان

نام کامل پروژه: انجام مطالعات پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشافات نیمه تفصیلی مواد معدنی در پهنه های شماره 11 و. 13 کرمان

نام کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرح مختصر پروژه: در این پروژه انجام مطالعات پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشافات نیمه تفصیلی مواد معدنی در پهنه های شماره 11 و. 13 کرمان توسط واحد زمین شناسی و اکتشاف شرکت مهندسی کوشا معدن اجرا میگردد.

پروژه فکور صنعت

نام کامل پروژه: انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری در پروژه فولاد سازی و نورد و نظارت بر خدمات نقشه برداری پیمانکاران دیگر

نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

شرح مختصر پروژه : در این پروژه انجام خدمات فنی مهندسی در زمینه کارهای نقشه برداری در پروژه فولاد سازی و نورد و نظارت بر خدمات نقشه برداری پیمانکاران دیگر توسط واحد نقشه برداری شرکت مهندسی کوشا معدن اجرا میگردد.

پروژه نظارت بر حفاری معادن 2 و 4 گل گهر

نام کامل پروژه: انجام نظارت بر خدمات حفاری به میزان 30 نفر ماه و 16000 متر لاگینگ مغزه جهت معدن 2 و 4 کرمان – سیرجان

نام کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شرح مختصر پروژه: در این پروژه انجام نظارت بر خدمات حفاری به میزان 30 نفر ماه و 16000 متر لاگینگ مغزه جهت معدن 2 و 4 کرمان – سیرجان به عهده شرکت مهندسی کوشا معدن میباشد.