پروژه های بین المللی در حال اجرا

پروژه استرالیا

نام کامل پروژه: انجام خدمات مهندسی و مشاوره معدنی

نام کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

شرح مختصر پروژه: انجام مطالعات اکتشافی، تخمین منبع معدنی، بهینه سازی و طراحی معادن سنگ آهن استرالیا

پروژه بورلی قزاقستان

نام کامل پروژه: انجام خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت بر استخراج معدن و نظارت بر ساخت کارخانجات لیچینگ مس 3000 تنی معدن بورلی قزاقستان

نام کارفرما: شرکت کاوند نهان زمین

شرح مختصر پروژه: شرکت کاوند نهان زمین اقدام به بهره برداری از معدن مس بورلی قزاقستان نموده است در این راستا پروژه هیپ پایلوت لیچینگ مس را نیز اجرا نمده و به موازات آن در حال انجام مطالعات در خصوص ساخت کارخانه تولید مس کاتدی 3000 تنی میباشد که در طول این مسیر از مطالعات و نظارت بر معدن تا ساخت کارخانه شرکت مهندسی کوشا معدن به عنوان مشاور و ناظر طرح همراه شرکت کاوند نهان زمین میباشد.