ميدان وليعصر (عج) ، ابتداي خيابان كريمخان ،جنب بانك رفاه ، ساختمان شماره 314، طبقه چهارم ،واحد 9

تلفن: دفتر مركزي : 88910358 – 88910451 – 021

واحد مالي :88935878-021

واحد اداري :88803498-021

امور فني و مهندسي: 88991916-021

فاكس: 88937053-021

سامانه پيام كوتاه: 100000745

پست الكترونيكي: info@kushamadan.com