مطالعات فنی اقتصادی

مطالعات فنی اقتصادی

امکان سنجی

کاهش ریسک و به حداکثر رساندن ارزش از طریق مطالعات و بررسی‌های جامع و مستقل توسط کارشناسان خبره و میان رشته‌ای

مطالعات امکان سنجی بخشی مهم در چرخه عمر پروژه‌ها و وسیله ای است برای اخذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری که نتایج تأیید کننده آن، لازمه شروع بهره برداری از پروژه بوده و از این جهت، این مطالعات در پروژه‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از جمله موارد تحلیلی در مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها عبارتند از:

  • مطالعات بازار محصول و شناسایی بازارهای هدف
  • تحلیل فضای سرمایه‌گذاری از جنبه‌های قانونی و حقوقی
  • برآورد امکانات زیربنایی اجرای طرح
  • مطالعات فنی و تکنولوژی تولید
  • برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی تولید
  • پیش بینی برنامه فروش و برآورد درآمدهای آتی طرح
  • برآورد و آنالیز حساسیت شاخص‌های مالی و اقتصادی
  • تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری
  • ارائه نتایج به کمک نرم افزار COMFAR III