معرفی اعضا

اعضا هیئت مدیره

مهندس جمشید افشار
مدیر عامل
مهندس احمد علی آزادی‌خواه
رئیس هیئت مدیره
مهندس ناصر جاودانی
نائب رئیس هیئت مدیره
مهندس مهدی احدی
عضو هیئت مدیره
مهندس رضا ابراهیمی پور
عضو هیئت مدیره