مهندس احمد علی آزادی‌خواه

رئیس هیئت مدیره

بیوگرافی

مدرک: کارشناس زمین شناسی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سابقه کاری