مهندس جمشید افشار

مدیر عامل

بیوگرافی

مدرک: کارشناس اکتشاف معدن، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سابقه کاری