مهندس رضا ابراهیمی پور

عضو هیئت مدیره

بیوگرافی

مدرک: کارشناس ارشد استخراج

سابقه کاری