مهندس ناصر جاودانی

نائب رئیس هیئت مدیره

بیوگرافی

لیسانس: مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه تهران

فوق لیسانس: مهندسی معدن – اکتشاف دانشگاه تهران

دکتری: دانشجوی دکتری معدن – ژئومتالورژی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان

 

سابقه کاری

عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی کوشا معدن
عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان با پایه ارشد در زمینه پی جویی و اکتشاف
کارشناس ارشد اکتشاف و کنترل کیفی کارگاه گل گهر1 از 1381/06/01 الی 1386/05/31
سرپرست واحد کنترل کیفی کارگاه گل گهر 1 از 1386/06/01 الی 1394/12/29
جانشین مدیر کارگاه گل گهر 1 از 1395/1/1 تا 1399/12/29
مدیر کارگاه گل گهر1 از 1400/1/1 تا کنون
مدیر پروژه معدن گل گهر6: از 1394/1/1 تا کنون
مدیر پروژه اکتشاف سنگ آهن در ناحیه گل گهر شرکت مهندسی کوشا معدن 1383الی 1386