پروژه های داخلی

پروژه های داخلی

این شرکت همچنين به عنوان یکی از مشاوران فعال در امر طراحی و نظارت بر عمليات معدنی، تاکنون انجام طراحی و عمليات نظارت بر معادن بزرگی همچون معدن شماره  ۵ ،۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ و ۶ گل گهر، معدن سرب و روی انگوران، معدن سرب و روی و باریت مهدی آباد، سنگ آهن رباط پشت بادام، نفلين سينيت کليبر، نفلين سينيت سراب، مس علی آباد، سنگ آهن کوران، سنگ آهن آک کهور و ده‌ها معدن بخش خصوصی و دولتی را در کشور به انجام رسانده یا در دست انجام دارد.

 • پروژه های جاری 11
 • پروژه های خاتمه یافته 7
 • پروژه های جاری 5
 • پروژه های خاتمه یافته 3
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 2
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 2
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 1
 • پروژه های خاتمه یافته 0
 • پروژه های جاری 1
 • پروژه های خاتمه یافته 0
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 1
 • پروژه های خاتمه یافته 0
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 1
 • پروژه های جاری 0
 • پروژه های خاتمه یافته 2

مهدی آباد

مهدی آباد

پروژه گهر زمین

پروژه گهر زمین

پروژه حوض ولی

پروژه حوض ولی

پروژه گل‌گهر

پروژه گل‌گهر