پروژه ها

پروژه های داخلی

این شرکت همچنين به عنوان یکی از مشاوران فعال در امر طراحی و نظارت بر عمليات معدنی، تاکنون انجام طراحی و عمليات نظارت بر معادن بزرگی همچون معدن شماره  5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1و  6 گل گهر، معدن سرب و روی انگوران، معدن سرب و روی و باریت مهدی آباد، سنگ آهن رباط پشت بادام، نفلين سينيت کليبر، نفلين سينيت سراب، مس علی آباد، سنگ آهن کوران، سنگ آهن آک کهور و ده‌ها معدن بخش خصوصی و دولتی را در کشور به انجام رسانده یا در دست انجام دارد.

Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

پروژه محدوده اکتشافی در کشور اوگاندا

پروژه محدوده اکتشافی در کشور اوگاندا

پروژه معدن سنگ آهن دیوریگی ترکیه

پروژه معدن سنگ آهن دیوریگی ترکیه

پروژه معدن مس پرفیری بورلی قزاقستان

پروژه معدن مس پرفیری بورلی قزاقستان

مهدی آباد

مهدی آباد

پروژه گهر زمین

پروژه گهر زمین

پروژه حوض ولی

پروژه حوض ولی